-$2.50

ឡេកំចាត់មុន ម៉ាក​ LC

SKU: ស្តេចឡេកំចាត់មុន LC

ប្រើមានប្រសិទ្ធភព 100%

015 25 01 93 សៀមរាប

$22.50 $20.00

Description

1-បន្តក់លើគ្រាប់មុន រួចញីវាថ្មមៗ

ប្រើដាក់បន្តក់រាល់ថ្ងៃ 2ថ្ងៃក្រោយ វានឹងក្រៀម ហើយវានឹងរបកចេញមក

2-ប្រើមានប្រសិទ្ធភាព មិនប៉ះពាល់ស្បែកមុខ

015 25 01 93 សៀមរាប

Reviews (0)

0.0
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.